Energetický audit

Nabízíme poradenství v oblasti optimálního využívání elektrické energie. Týká se to jak přímé spotřeby energie, tak podmínek její dodávky. Analýzy zpracované našimi experty umožnily početné skupině našich klientů znatelně omezit výdaje při zachování spolehlivosti dodávek energie a funkčnosti napájených zařízení.

 

Nabízíme služby v těchto oblastech:

 • poradenství v oblasti volby dodavatele energie
 • výběr objednaného výkonu
 • výběr tarifu
 • zkoušení a optimalizace spotřeby energie v jednotlivých místech odběrů v objektu

 

Školení v oblasti TPA (Third Party Access)

Postupující liberalizace trhu elektrické energie pronikla i do České republiky. Už teď každý odběratel může využít zavedení zásady TPA a zvolit si libovolného dodavatele elektrické energie. Vyskytuje se však množství otázek. Jaká je přesně podstata zásady TPA? Jaké může přinést výhody? Jak se připravit na uvedení nových zásad? Jak komunikovat s energetickým podnikem? - Tyto otázky zodpovíme na školeních týkajících se energetického trhu a způsobů účasti na něm. Učíme, jak se připravit na jednání s energetickým podnikem, jakých úspor je možné dosáhnout, jaké se mohou vyskytnou případné překážky a jak se jim vyhnout.

K omezení nákladů na elektrickou energii je možno přistoupit ihned, bez splnění podmínek nutných k využití zásady TPA. Nejlépe je začít od snížení nákladů na nákup elektrické energie díky změně tarifu přiznaného energetickým podnikem, díky redukci poplatku za jalový výkon anebo změnou dodavatelské smlouvy. Mějte prosím na paměti, že energetický podnik jako monopolní dodavatel navrhl smlouvu výhodnou pro sebe, nikoliv pro Vás. Proto podrobíme Vaši dosavadní smlouvu důkladné analýze a v tomto rámci porovnáme Vaše náklady se skutečným stavem spotřeby energie. Provedeme rozbor této smlouvy z hlediska jejího opětovného projednání, např. co se týče hodnoty smluvního výkonu. Úspory plynoucí jen ze změny tarifů anebo ze snížení odběrových špiček mohou dosáhnout až 10 % nákupní ceny energie.

Zpracování energetického profilu

Znalost profilu spotřeby energie v objektu je jednou ze základních informací, které umožňují rozhodnout se o využití zásady TPA a budoucím způsobu fungování na trhu elektrické energie. Pro zpracování profilu jsou nezbytné dlouhodobé měrné údaje, které je povinen zpřístupnit energetický podnik. V případě že toto nebude možné, je nezbytné provedení kontrolního měření a záznamu spotřeby energie. Disponujeme technologiemi, které umožňují bezproblémové provedení takových úkonů. Získané údaje po jejich zpracování a standardizaci jsou základem pro stanovení profilu spotřeby energie ve funkci času a výchozím bodem pro další úkony.

Energetický audit

Pojem energetického auditu má široký rozsah a je rozdílně chápaný různými institucemi. Naše nabídka energetického auditu obsahuje:

 

 • ověření připravenosti k využití zásady TPA
  Inventarizace a předpoklady pro modifikaci měřící a zúčtovácí soustavy, inventarizace a hodnocení parametrů napájení přípojů, hodnocení správnosti objednaného výkonu, inventarizace a hodnocení zařízení pro kompenzaci jalového výkonu. Toto jsou základní součásti obsahu energetického auditu. Jejich znalost je nezbytná pro hodnocení možnosti využití zásady TPA.

 • kontrola kvality elektrických instalaci
  Kontrola elektrických instalací pomocí termovizní kamery pomůže předejít haváriim, a tím i ztrátám. Na provedených snímcích jsou  vidět „slabá” místa instalací, která ohrožují správnost a spolehlivost napájení.

 • kontrola správnosti vyúčtovávání
  Jste si jistí, že platíte pouze za Vámi spotřebovanou energii? Na tuto otázku je obtížné odpovědět v případě, že není věrohodná aktuální dokumentace. Stává se, že za „naším” měřiícím přístrojem je napojen spotřebič energie využívaný někým jiným.

 • kontrola možnosti zlepšení ekonomiky spotřeby energie
  Máme rozsáhlé znalosti dostupných technologií, které zlepšují účinnost různých technologických instalací (pohony, ventilace, osvětlení, klimatizace, chladírenství, výhřev atd.). Na základě znalostí můžeme zjistit a zhodnotit, kde jsou v existujících systémech možné úspory výdajů na energii a jaký ekonomický efekt může přinést zavedení různých řešení. Výsledkem provedeného auditu je, že klient obdrží zprávu, kterou může libovolně využít, a to nejen na základě nabídky firmy Bricks & Bits.

Poradenství na volném energetickém trhu

Jestliže provedená analýza rentability přístupu k TPA se jeví kladně, pomáháme ve vyřízení všech formalit s tím spojených. Můžeme také, na základě plné moci udělené klientem, vést jeho jménem jednání, kontaktovat dodavatele energie a vést korespondenci. To vše proto, aby vstup na energetický trh byl co nejméně nákladný, rychlý a bezpečný, a aby výsledkem našeho úsilí klient získal status účastníka trhu energie.

Základy obratu energie

Majitelé průmyslových, kancelářských nebo obchodních objektů mohou vydělávat na obratu energie, ne vždy nutně s refakturací svých nákladů energetickému podniku. Alternativou je získání licence na obrat a distribuci elektrické energie a schválení nezbytných tarifů. Toto řešení je zvlášť výhodné v případech, kdy majitel objektu nakupuje energii středního napětí a prodává dále jako energii s nízkým napětím nebo pokud jako velký klient nakupuje energii za výhodnější sazby. Máme velké zkušenosti, pokud jde o získávání nezbytných dokladů a povolení. Rádi je pro klienty připravíme.

V případě, že náklady na spotřebu energie jsou rozúčtovávány mezi nájemci a podnájemci, pro přesnost zúčtování nabízíme instalaci měřicího systému. Tento systém je vybaven funkcí dálkového odečtu měřícího přístroje a přenosu dat do zúčtovacího centra. Navíc můžeme nabídnout kompletní outsourcing vyúčtování - počínaje sběrem a přenosem odečtů a konče zúčtováním koncových uživatelů a vystavením faktur jménem majitele objektu.

Newsletter

Poznámka: Pole označená * jsou povinná!

Poradíme Vám

Naši klienti